Online zias
Jaunkais Db ()
Db arhvs (1644)
Redakcijas viedoklis
Mans viedoklis
Latvij
Vrtspapri
Finanses
Bve un interjers
Reklmas bizness
ovakar brvs
Mekltjs


Tirgus apgrozjums jau prsniedzis 8 milj. Ls
gada pirmaj ceturksn reklmas tirgus apgrozjums bija 8.2 milj. Ls,kas saldzinjum ar attiecgo laika periodu prn ir par 34.4 % vair, liecina BMF Gallup Media apkopotie dati.
Laba reklma atkarga ne tikai no idejas, bet ar no pavadtjfaktoru ietekmes
Nevar vienkri pateikt, ka ir vieglk vai grtk reklamjami produkti, ir vairk vai mazk sareta situcija, kd jtop kampaai, uzskaita Db aptaujtie reklmas industrijas prstvji.
Laiks joku planai reklms pienks
Nosactais konservatvisms reklms Latvij ir tiei proporcionls reklmas tirgus un sabiedrbas attstbai un nebt nenozm, ka Latvijas cilvkiem nav humora izjtas, dom reklmisti.
Mediji mekl tuvku ceu pie patrtja
Tirgus fragmentcija, mrauditorijas padziinta analze, mediju skaita pieaugums un reklmas kontakta kvalittes nozmes nopietns izvrtjums - ts ir tendences, kas raksturo mediju tirgus attstbu.
Zu reklamana kuvusi stingrka
ogad Ministru kabinet pieemt zu reklamanas krtba, kas papildina 2000. gada janvr pieemto Reklmas likumu, auj stingrk vrsties pret zu reklmas prkpumiem, uzskata gan noteikumu izstrdtji, gan kontroljoo institciju prstvji.

Saturs 1995-2019Izdevniecba "Dienas bizness", SIA
Visas tiesbas paturtas


Meklana laikrakst
Laikraksta arhvs